Fangstrapportering!
Alle som fiskar på Ullensvang statsallmenning skal rapportere fangsten. Fangstrapportane blir brukt til å lage statistikk for kvart vatn, som blir lagt til grunn for eventuelle endringar i fiskereglar og andre tiltak for å betre kvaliteten på fisken i vatna. 
  • Fiskekort kjøpt via Inatur skal rapporterast via Inatur. Når du er innlogga i Inatur finn du Fangstrapportering på menyen oppe til høgre.
  • Fiskekort kjøpt på utalsstadane skal rapporterast på skjemaet som blei levert ut i lag med fiskekortet - eller via skjema på denne sida.

Garnfiskekort (fiskekort for innanbygdsbuande)

Garnfiskekort for innanbygdsbuande i områda som låg i Ullensvang herad utanom Storås og Lilleås, Odda kommune utanom Røldal, og bygdene Kvanndal og Lussand kan du kjøpe på Inatur

Desse korta kan og kjøpast på heradshuset i Kinsarvik, Joker Skarsmo, Sport1 Odda og Spar Nå.

Garnfiskekort for utanbygdsbuande 
Det er vedteke å selja 20 stk. vekeskort for garnfiske for nokre av vatna i statsallmenningen som kan kjøpast av utanbygdsbuande. Desse kjøper du på Inatur.


Garnfiskekort Eidfjord statsallmenning sør for midtlina i Nordmannslågen
Innanbygdsbuande i tidlegare Ullensvang herad kan  kjøpe garnkort på Eidford statsallmenning sør for midtlina i Nordmannslågen. Dette kortet får du kjøpt på kommunehuset i Eidfjord.

Ullensvang statsallmenning ligg på vestre deler av Hardangervidda. Det meste av arealet ligg i Hardangervidda nasjonalpark. Dei mest vanlege innfartsårene er Valldalen og Haukeliseter i sør (frå E134), og Tinnhølen i nord (frå Rv. 7).

Kartbladet "Hardangervidda Vest" i M1:100 000 viser det meste av området med vegar og turstiar.