Kunngjeringar om planlagde styresaker

Fjellstyret pliktar og fylgje forvaltningslova i si sakshandsaming. Ein er såleis pålagt å kunngjere saker som skal hadsamast etter Fjellova minst ei veke før møtet. Desse sakene vil bli kunngjorde her.
Saker neste møte:

Møte i Ulvik fjellstyre måndag 21. februar kl. 1800 i Hardanger energi sine lokale i Ulvik

Innkalling

Saksliste:

01/22: Meldingar
02/22: Årsmelding 2021
03/22: Rekneskap 2021
04/22: Prisar på jakt, fiske og hytter 2022
05/22: Budsjett 2022
06/22: Søknad om støtte til 40-årsmarkering av Hardangervidda nasjonalpark
07/22: Evaluering av ordning for hytteutleige
08/22: Smårovviltkort
09/22: Garnfiskekort for utanbygdsbuande i Langavatnet
10/22: Aktivitetsplan 2022
11/22: Eventuelt