Kunngjeringar om planlagde styresaker

Fjellstyret pliktar å fylgje forvaltningslova i si sakshandsaming. Ein er såleis pålagt å kunngjere saker som skal handsamast etter Fjellova minst ei veke før møtet. Desse sakene vil bli kunngjorde til høgre på denne sida. Ta kontakt med fjellstyret dersom du har innspel til sakene.

Sakslista og innkallinga til fjellstyremøta blir lagt ut minst ei veke før møtet. Fjellstyret minner om at styremøtene er opne for tilhøyrerar! 
Saksliste til neste fjellstyremøte:

Tidspunkt: Måndag 18.3.24


Saker til styremøtet:

Sak 14/24: Meldingssaker

Sak 15/24: Eventuelt/Informasjon hendelsar frå førre møte

Sak 16/24: Rypejakt/småviltjakt 2024/25

Sak 17/24: Høyringssvar – villreinkvote hausten 2024

Sak 18/24: Val av kasserar for 2024-2027 (2. gong)

Sak 19/24: Leigekontraktar stølshusa på Haukeli

Sak 20/24: Revisortenester for fjellstyret

Sak 21/24: Definisjonar ifb regelverk Røldal SA

Sak 22/24: Habilitetsvurdering styret

Sak 23/24: Dugnad, arbeid o.l. på fjellstyrehyttene 2024

Sak 24/24: Organisering av søknad til reinsløyve 2024

Sak 25/24: Høyring på forslag til avskytingsplan 2024 og bestandsplan 2024-2026 – Setesdal Ryfylke villreinområde

Sak 26/24: Kjøp av ny PC


Førehandsvarsel om vedtak etter fjellova:
Uttale til saker som skal handsamast i Røldal fjellstyre kan sendast inn på e-post eller i posten

E-post: roldal@fjellstyrene.no 

I posten:
Røldal fjellstyre v/Tor Helge Haara Tjemsland
Krokenteig 15
5760 Røldal

Førebels møteplan 2024:

Fjellstyret gjer merksam på at planen berre er veiledande. Det vil heilt sikkert verte endringar!