Reinsjakt innanbygds 2019

Villreinjakta er regulert etter § 23 og 24 i Fjellova. Alle innanbygdsbuande, dvs. dei som er fast busett i Ullensvang herad,  kan søkje om reinsjakt via lenkja under.

Kvote, korttype og jakttid for 2019 er truleg ikkje klar før slutten av april/byrjinga av mai. Korttype og jakttid kan difor bli endra samanlikna med det som ligg på søknadssidene på Inatur. Dette blir annonsert så snart det er klart.

Traktorkøyring på strekninga Tinnhølen-Hansbu jakta 2019:


Reguleringar under jakta 2019: