Kunngjeringar om planlagde styresaker - Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning

Fjellstyret pliktar å fylgje forvaltningslova i si sakshandsaming. Ein er såleis pålagt å kunngjere saker som skal hadsamast etter Fjellova minst ei veke før møtet. Desse sakene vil bli kunngjorde her. Har du innspel til desse sakene så ta kontakt med fjellstyret.

Saksoversikt til neste møte:

Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning

Innkalling 14.11.2018

Tidspunkt: Tysdag 14. november 2018 kl. 20:00

Stad: Kommunestyresalen i Odda

 

Saker til styremøtet:

FUS 30/18: Meldingar

FUS 31/18: Referat frå møte 15. mai 2018

FUS 32/18: Ny handsaming av søknad om løyve til å fiske med garn

FUS 33/18: Oppsummering etter sesongen

FUS 34/18: Evaluering av ordninga med garnkort for utanbygdsbuande

FUS 35/18: Plan for 2019: feltaktivitetar, tenestekjøp

FUS 36/18: Eventuelt

Opning av grenser siste del av reinsjakta 2018:

Vedtak: Eidfjord fjellstyre ( HA 283 ), Ullensvang fjellstyre ( HA 282 ), Odda fjellstyre ( HA 281 ) og Røldal fjellstyre ( HA 280 ) inngår felles gjensidig samjaktavtale for villreinjegerar med løyve på nemnde statsallmenningar f.o.m. 13. september t.o.m. 23. september 2018. Noverande fredingssoner vil gjelde for heile perioden.